Visor

Vismusik

En visa betyder, när det gäller svensk kultur, i första hand ett musikstycke där den svenska texten inte bara rimmar utan framhäver även melodin. Visans text och melodi skall förmedla den grundläggande poängen, styrkan och känslan, oavsett röstkvalitet, instrument och arrangemang.

Anledningen till att svenska språket är ett krav är för att begreppet ”visa” inte har samma begränsade innebörd på andra språk.

En visa har ofta en episk, lyrisk eller dramatisk text. Med dramatisk text menar man en text som utvecklar en historia från början till slut och har en tydlig slutpoäng. En lyrisk text beskriver ett budskap eller känslor som är oförändrade genom alla verserna och ordningsföljden inte har någon större betydelse. En episk text förmedlar ett budskap i kronologisk ordning, fast utan en tydlig upplösning eller slut.

Visor beskriver antingen helt anonymt någon eller något eller har ett berättar-jag. Det är även vanligt att många svenska vissångare återkommer till samma personer i olika visor. Givetvis finns det även, som i alla typer av konstformer, undantag som inte uppfyller alla kriterier för visor.